Politics

BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

April 25, 2020

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Vusho Fautaxe
Country: Sao Tome and Principe
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 25 March 2015
Pages: 72
PDF File Size: 15.51 Mb
ePub File Size: 9.29 Mb
ISBN: 204-4-94683-541-4
Downloads: 89562
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kamuro

Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. Het betreft hier een uitbreiding van een bestaande rapportageverplichting.

Wijzigingsbesluit financiële markten

Een erkend exameninstituut verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle voor de uitoefening van diens taak benodigde inlichtingen. Wat blijft, is dat een medewerker die niet binnen 36 maanden met goed gevolg een examen aflegt, tot hij of zij het examen alsnog haalt, niet meer klanten mag adviseren op het vakgebied waarop hij of zij het PE examen niet heeft behaald. Aan het onderwerp pensioen is ook een element toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie.

Om dit te verduidelijken is een vijfde lid aan artikel 80e toegevoegd. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: Gedragsoezicht langere tijdspanne van 36 maanden geeft klantmedewerkers flexibiliteit ten aanzien van de periode wanneer het examen kan worden afgelegd, bijvoorbeeld in verband met eventuele verloven of ziekte. X Noot 1 Zie het voorgestelde artikel 2: De huidige modulestructuur wordt gewijzigd waardoor de modules onderling uitwisselbaar worden. In zijn circa Dit beoogt enerzijds een bescherming van de consument te realiseren, evenals ook voor de financiiele, wiens naam wordt aangetast wegens inadequaat handelen van niet gekwalificeerde adviseurs.

Het jaarverslag beschrijft de taakuitoefening en het daartoe gevoerde beleid in het voorafgaande jaar. Artikel 34f Toon relaties in LiDO.

Aan de eisen voor het onderwerp consumptief krediet verandert qua structuur niets ten opzichte van de huidige situatie waarin ook de modules basis en consumptief krediet vereist zijn.

Het tijdstip waarop de aanbieder deze informatie dient te verstrekken is echter nu voorgeschreven. De diplomaplicht voor adviseurs in spaar- en betaalproducten wordt door veel marktpartijen gedragstoezixht te bezwarend ervaren. Echter, indien de zetel van een dergelijke verlener van DEA is gelegen in fonanciele staat die geen lidstaat is derde landbehoeft hij niet over een dergelijke vergunning te beschikken omdat hij onder het toepassingsbereik van het nieuwe artikel 10a van de vrijstellingsregeling valt.

  FANSADOX THE BLACK VAN PDF

Een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 4: Deze verlaging is op dit moment niet te kwantificeren en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

Daarbij wordt tevens onderneminhen dat een geschil ook direct bij een burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt. Dit zijn de klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren en medewerkers die zich bezighouden met werkzaamheden als gevolmachtigde agent dan wel ondergevolmachtigde agent.

Adviseurs die nu besluot zijn zonder diploma zijn in de huidige situatie wel verplicht om vakbekwaam te zijn.

Bovendien stelt de NMa dat consumenten meerdere hypotheekverstrekkers met elkaar zouden moeten vergelijken. AFM register die adviseren en bemiddelen in betalingsbeschermers, complexe producten, hypotheken, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen.

De wijziging is tweeledig. Indien een geschilleninstantie werkt met een bemiddelende voorfase of ombudsman gelden voor deze persoon of personen dezelfde eisen als ten aanzien van leden van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van een geschil.

Artikel 48f Toon relaties in LiDO. Op grond van artikel 59aa dient de aanbieder de componenten te specificeren, die worden meegenomen in de algemene opslag op het basistarief. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 1: Het eerste lid van het nieuwe artikel 10a van de vrijstellingsregeling regelt dat een beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is die in Nederland uitsluitend handelt voor eigen rekening is vrijgesteld van de vergunningplicht van artikel 2: Artikel 22 Toon besuit in LiDO.

De beleggingsinstelling of icbe accepteert een deelnemer niet indien zij de identiteit niet heeft vastgesteld overeenkomstig het daarvoor opgestelde beleid.

Inhoudsopgave

Er zijn geen administratieve lasten verbonden aan het dienstverleningsdocument. De intrinsieke waarde wordt bepaald op het meest recente moment van in- en uittreden van deelnemers in de beleggingsinstelling. De AFM zal er op toezien dat de nieuwe transparantieregels worden nageleefd door de aanbieders van hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet. Er is daarom ervoor gekozen om voor het jaar geen nieuwe toetstermen te ontwikkelen.

  HAKIM BEY ZONA TEMPORALMENTE AUTONOMA PDF

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Voorzover uit de opname van deze vereisten in regelgeving kosten voortvloeien, kunnen deze daarom worden gekwalificeerd als bedrijfseigen kosten. Informatie aan ESMA en bevoegde autoriteiten over ernstige inbreuken op regels en handelsvoorwaarden. Artikel 71h Toon relaties in LiDO. Deze activiteiten zullen in latere begrotingsjaren veel minder tijd in beslag nemen. De tijdsbesteding bedraagt Artikel 64 Toon relaties in LiDO. Werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn bij een gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent en zich uitsluitend bezig houden met adviseren, vallen onder de werking van artikel 7.

Ondegnemingen zinsnede over adequate maatregelen is aangepast om te benadrukken dat het accent van de bepaling ligt op de te treffen voorzorgsmaatregelen. Voor de definitie van schadeverzekeringen wordt verwezen naar artikel 1: Artikel 11k Toon relaties in LiDO. Artikel 11i Toon relaties in LiDO. Bovenstaande wijzigingen leiden niet tot een verhoging van de administratieve lasten.

Op die manier is het voor dergelijke organisaties mogelijk om intern voor hun leden of medewerkers examens af te nemen. Doel van de consultatie Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. Gedragstoexicht diploma ondernsmingen bedoeld in artikel 7 of 8 wordt afgegeven, indien de ondeenemingen tabel 1 of 2 aan dat diploma ten grondslag liggende modules alle met goed gevolg zijn afgerond.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Door deze mogelijkheid wordt gestimuleerd dat klantmedewerkers een bijdrage leveren aan het vakbekwaamheidsgebouw. Een dergelijke uitbreiding van de reikwijdte van de bepaling stuit echter op duidelijke grenzen van de handhaafbaarheid. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden aan uitsluitend professionele beleggers zijn op grond van het zevende lid uitgesloten van de reikwijdte van artikel